Mysteriet på Appro, del 2

Mysteriet på Appro, del 2

När Tranters omsättning ökade med 55 procent under 2007 ökade inköpen på Appro med 52 procent. När Tranters omsättning ökade med 17 procent under 2008 minskade inköpen på Appro med 12 procent.

Det skulle innebära att Tranter exklusive stödköpen i november 2008, köper för cirka 3 miljoner av Nordiska Bult AB (Nordiska Bult). Och då bör även Nordiska Bult levererat enligt inköpsspecifikationerna PS-0132 och PS-0134. Och hur “forcerade” blir stödköpen i november då? Och har man även levererat till Alfa Laval?

Januari 2008
11:e januari registreras en enskild firma med namn Almén Special Fastener.

Björn Almén börjar sin anställning på Nordiska Bult januari/februari. I och med detta anser Appro att Björn Almén bryter emot konkurrensavtalet. Tranter börjar nu lägga ordrar hos Nordiska Bult.

Februari 2008
1:e februari godkänner Björn Hillefors (kvalitetsansvarig) Tranters inköpsspecifikation PS-0132 som utfärdats av Tomas Eriksson (konstruktionsansvarig) avseende dragbultar.

Inköpsspecifikationen innehåller flera allvarliga fel. Den anger bl.a. att dragbultarna skall märkas med 8.8. Även ritningsunderlagen är felaktiga.

Mysteriet på Appro, del 2

Enligt EN 10269:1999 ligger hållfasthetsegenskaperna för materialet 42CrMo4 över värdena för hållfasthetsbeteckningen 8.8. Och då blir märkningen 8.8 direkt felaktig och vilseledande.

Mysteriet på Appro, del 2

Lika lite som det går att märka ett femkronors mynt med tiokronor går det att märka en mutter med både 2H/8 som Tranter anger i sin inköpsspecifikation PS-0134. Även här är ritningsunderlagen felaktiga.

Mysteriet på Appro, del 2

Mars 2008
Kvalitetskontroll av materialDragprov av fästelementMärkning av pinnskruvar
Anders Karlund (platschef) och Lars-Erik Andréasson (inköpschef) på Appro besöker Sunny, Appro´s kinesiske tillverkare och leverantör av fästelement till Tranter och Alfa Laval. Med på besöket medverkar vår tidigare medarbetare Cathery Zhou.

Maj 2008
Björn Almén nu anställd av Nordiska Bult besöker även han tillsammans med Nordiska Bults inköpschef Lars-Åke Andersson Sunny i Kina. Även på detta besök medverkar Cathery Zhou. Appro var ovetandes om mötet.

Vad var syftet med besöket och på vems uppdrag?

Björn Almén och ägaren till Sunny träffas även en lördag i september 2008 för ett möte i Vänersborg. Även detta möte skedde utan Appros vetskap. Och var heller inte sanktionerat av Nordiska Bult.

Juni och juli 2008
Björn Almén besöker Tranter flitigt under denna period. Björn Almén undersöker gods och certifikat som är levererat från Appros leverantör Sunny.

Under sommaren träffar Björn Almén även en annan leverantör till Appro, Clyde Fasteners Ltd. som är Appros leverantör till Hägglunds Drives Production AB. Även detta möte sker utan Appros vetskap.

Augusti 2008
19-21:e augusti besöker Björn Almén som representant för Nordiska Bult, Steadfast Engineering Co. Ltd. (Steadfast) i England. Steadfast är vid den här tidpunkten ingen leverantör till vare sig Appro eller Nordiska Bult, något att fundera på. Och Steadfast är heller inte certifierade enligt PED vilket bl.a. krävs av Alfa Laval i Key Supplier Agreement avtalet.

Steadfast får en intressant roll i november 2008 och i oktober 2010.

September 2008
10:e september besöker Björn Almén Joachim Carlbom (inköpschef) på Tranter. Orsak och resultat av mötet är inte inskrivet i Nordiska Bults rapporteringssystem.

Mysteriet på Appro, del 2

20:e september (en lördag) hämtar Björn Almén upp Mr Song Weidong – VD och ägare till Sunny och åker till Vänersborg. Mötet skedde utan Appros vetskap. Och var heller inte sanktionerat av Nordiska Bult.

30:e september placerar Alfa Laval ordrar i material 42CrMo4 för drygt 4 miljoner kronor hos Appro. Leverans av ordrarna sker under 2009.

Oktober 2008
10:e oktober får Appro leveransproblem från Sunny på en vanlig och ofta förekommande dimension, M20.

21:e oktober vägrar Tranter godkänna Appros föreslagna ersättningsmaterial för M20.

28:e oktober träffar Björn Almén Thomas Eriksson (konstruktionsansvarig) på Tranter för avstämning. I början på året utfärdade Thomas Eriksson inköpsspecifikationerna PS-0132 och PS-0134, inköpsspecifikationer som då innehöll flera allvarliga fel.

29:e oktober träffar Björn Almén Björn Hillefors (kvalitetsansvarig) på Tranter för avstämning. I början på året godkände Björn Hillefors inköpsspecifikationerna PS-0132 och PS-0134.

31:e oktober blir Steadfast certifierade enligt PED, vilket bl.a. Alfa Laval kräver enligt Key Supplier Agreement avtalet.

November 2008
3:e november vill Tranter att representanter för Appro inställer sig hos dem omgående utan förklaring.

4:e november äger ett möte rum där Tranter framför misstankar om att certifikaten till dragbultarna som levereras av Appro´s kinesiske leverantör Sunny kan vara behäftade med fel.

Är Alfa Laval och DNV vid en här tidpunkten inte medvetna om att certifikaten från Sunny kan vara behäftade med fel?

Tranter vill också på mötet att ett ”Confirmation of undertaking” avtal skrivs under vilket skulle innebära att Appro får stå till svars under obegränsad tid och till obegränsade kostnader gentemot Tranter. Alfa Laval kräver också de i ett senare skede att Appro skriver på ett liknande avtal.

Appro skriver inte på något av avtalen.

5:e november spärrar Alfa Laval allt material från Sunny. Material från Appros andra leverantörer berörs inte.  Alfa Laval och Tranter ger Anders Karlund på Appro ansvaret att driva undersökningen med de misstänkta certifikaten. Omvändbevisföring?

Mysteriet på Appro, del 2

6:e november stoppar Joachim Carlbom (inköpschef) på Tranter alla ordrar hos Appro. Även de som inte levereras av Sunny. Joachim Carlbom skriver i ett mail till Appro ”lista på ordrar som tillfälligt cancelleras”. Dessa artiklar måste ha funnits leveransklara hos någon annan leverantör, hur kan Tranter annars klara produktionen?

Tranter fortsätter dock att avropa dragbultar som kommer från Sunny där man misstänker att certifikaten kan vara behäftade med fel. Och det pågår fram till slutet februari 2009, då från Tranters fabriker i Österrike, England och Italien.

11:e november, möte i Lund där samtliga inblandade parter deltar. Med på mötet är också Alfa Lavals bolagsjurist, Johan Nordfeldt. När Tranter tillfrågas varför man spärrat samtliga ordrar ifrån Appros andra leverantörer vilket Alfa Laval inte gjort, gods som inte kommer från Sunny i Kina, så svarar Tranter endast ”Inga kommentarer

På mötet beslutades det att alla tillgängliga batcher ifrån Sunny skall omtestas av Inspecta och frisläppas vid OK resultat. Vid ej OK skulle materialet returneras till Appro. Anders Karlund (Appro) samordnar och redovisar.

Tranter och Alfa Laval lovade att man skulle köpa ut ”godkänt material” och i övrigt hitta en lösning på situationen.

Alla tester hos Inspecta visade att allt testat material låg väl inom Tranters och Alfa Lavals krav. Och något material returnerades aldrig till Appro.

Tranter och Alfa Laval håller nu inne betalningar gentemot Appro, endast mindre betalningar förekommer. De hävdar stora kostnader men vägrar att redovisa de exakta kostnaderna.

17:e november levererar Steadfast genom Nordiska Bult det första stödköpet till Tranter.

Bernt Ljungqvist (VD) Nordiska Bult ”Det var mycket strul och vi hade initialt en leveranstid på 8 till 10 veckor”.

Då bör beställningen lagts hos Steadfast i slutet augusti 2008. Och som av en händelse var Björn Almén vid den tidpunkten på besök hos Steadfast. Diskuterades det kickbacks?

Nordiska Bult AB ingår sedan 2006 i Würth gruppen där över 400 företag ingår. Würth finns i mer än 80 länder och har cirka 65 000 anställda. Omsättningen ligger runt 100 miljarder kronor. Intressant att valet av leverantör föll just på Steadfast. Hur tänkte man här?

Tranter köper upp till 10 månaders förbrukning på vissa dimensioner (totalt 15 ton fästelement) till priser som ligger 190 procent över Appros avtalade priser. Och i ett annat material som troligen inte uppfyller kraven enligt PED. Alfa Laval flyttar över sina beställningar till Beck Crespel.

Appro erbjöd sig att betala för ersättningsleveransen mot uppvisande av de tillhörande materialcertifikaten, så har fram tills idag inte skett, av vare sig Tranter, Steadfast eller Nordiska Bult.

Bernt Ljungqvist, VD på Nordiska Bult Inte för att jag tror det, men om dom är falska så åker ju jag dit på det. Därför kan jag inte lämna ut dessa

Steve Browne så här är det – B7 är inte ett material – det är en hållfasthetsklass. Och 42CrMo4 är inte en hållfasthetsklass – det är ett material.

Inspecta så här är det – Grade B7 är inget materialnamn, det är en hållfasthetsklass.

Björn Almén så här är det – 8.8/ISO 898-1 är inget material (Alfa Lavals beställning OMCF-78330, där även B7/8.8 dyker upp).

25:e november besöker Björn Almén Tranter.

26-30:e november, fyra veckor innan Björn Almén säger upp sig från sin anställning på Nordiska Bult besöker han tillsammans med Jessica Almén, Tranter, BSA och OME i Italien. Var Jessica Almén avlönad av Nordiska Bult?

December 2008
Det framkommer att certifikaten levererade från Sunny är felaktiga.

Godkända stänger som hade giltiga certi­fikat utfärdade av DNV kapades och levererades i kortare längder tillsam­mans med ett nytt certifikat där värdena fördes över från det av DNV godkända ursprungscertifikatet till ett nytt certifikat men Sunny använde en falsk DNV stäm­pel och förfalskade DNV:s underskrift, även värdena från varmdragproven var felaktiga.

Om Sunny varit certifierade som Appro var för ommärkning av kapade stänger hade den delen av förfalskningen aldrig uppstått. Kostnaden för att certifiera sig för ommärkning hos DNV var för Appro cirka SEK 15 000:00.

Varför riskerar Mr Song Weidong – VD och ägare till Sunny en stor affär på tiotals miljoner med att förfalska certifikaten när materialet mer än väl uppfyller kraven? Och varför upptäcker inte DNV detta?

Det framkommer också att DNV uppmanat Sunny att förstöra certifikaten.

Mr Song Weidong ingår ett avtal med Appro om ekonomisk ersättning. Pengarna sätts tillsvidare in på Advokatfirman Vinges konto i Shanghai.

Björn Almén gör nu täta besök på Tranter. Och säger sedan upp sig från Nordiska Bult. Björn Almén hävdar endast en månads uppsägningstid, Bernt Ljungqvist (VD) hävdar tre månader, vilket blev avtalat. Och för att inte begå avtalsbrott får Björn Almén inte börja arbeta före den 1:e april.

Mysteriet på Appro, del 2

Almén Special Fastener AB bildas med kontor och lager på samma gata som Tranter i Vänersborg. Lokalerna hyrs av Vänersborgs Industrifastigheter AB.

Enligt årsredovisningen startar verksamheten 2008-12-29. I styrelsen sitter Jessica Almén och Björn Alméns mamma. Appro anser att Björn Almén bryter en andra gång emot konkurrensavtalet han har med Appro.

Komihåg att lågkonjunkturen drabbade större delen av världen vid den här tidpunkten. Och Lehman Brothers konkurs i september 2008 tog innebörden av finanskollaps till en ny nivå.

Trots detta säger Björn Almén upp sig och startar eget för “– Det bästa är att vi fick med oss alla leverantörer och i stort sett alla kunder, säger Björn Almén, som driver företaget med sin hustru Jessica. Han vågade trotsa krisen och sade förra julen upp sig från ett företag i Göteborg för att starta egen försäljning av fästelement. Valet föll på Vänersborg eftersom grannen Tranter var en de kunder som följde med till Almén Special Fastener.


Utfallet av Björn Alméns infasningsplan till Tranter och Alfa Laval från 2007.

Enligt planen skulle steg 1 avseende Alfa Laval innebära 5 miljoner 2007, steg 2 första halvåret 2008 en värdeökning med 3 miljoner och steg 3 andra halvåret 2008 ytterligare 4.5 miljoner = totalt 12.5 miljoner.

Utfallet 2007 och 2008 för Alfa Laval blev 2.5 miljoner.

Appro minskade omsättning med 2 miljoner under 2008, som till största delen beror på Tranter. De företag som anges i Björn Alméns CV ökade omsättning under 2008 med 3.6 miljoner. Och räknar man bort Alfa Laval var ökningen 1.5 miljoner.

Mysteriet på Appro, del 2

Nordiska Bult ökade omsättningen med 13 miljoner under 2008. Av de 13 miljonerna bör cirka 4 miljoner (inkl. stödköpen) komma ifrån Tranter och 1.5 miljoner ifrån Inseco AB, men vart kommer de andra 7.5 miljonerna ifrån?

Bernt Ljungqvist (VD) på Nordiska Bult skriver i förvaltningsberättelsen 2008 – ”Det gångna året har varit bolagets bästa hitills, med god utveckling både volym och resultatmässigt”.

I procent blir resultatet sämre beroende på ökade personalkostnader (plus 31 procent = 4.2 miljoner) och övriga externa kostnader (plus 42 procent = 3.8 miljoner).

Antalet anställda 2008 ökade med 3, varav en var kvinna.

Varulagret ökade med 9 miljoner under 2008, från 16 miljoner 2007-12-31 till 25 miljoner 2008-12-31, en ökning på 56 procent.

Priserna i Europa på produkter till Tranter och Alfa Laval ligger i snitt 40 procent över de Kinesiska.

Varför besöker Björn Almén och Lars-Åke Andersson flera gånger Appros leverantör i Kina som levererar till Tranter och Alfa Laval?

Mysteriet på Appro, del 2

Ur Tranters förvaltningsberättelse 2008 ”Bolaget har, i likhet med hela den industri bolaget tillhör, erfarit en kraftig efterfrågeökning på sina produkter sedan 2005 och den ökningen fortsatte under hela 2008.

Fortsättning följer i del 3


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?