Flygrädd? – Läs då inte detta

Flygrädd? – Läs då inte detta

Skrämmande läsning om en tekniker som vid flera tillfällen inte följde gällande arbetsrutiner. Än mer förvånande är att det inte utfördes någon uppföljning på de andra planen. Nedan några utdrag från rapporten.

”I detta fall fanns panelen på plats, men den var inte fastsatt med alla skruvar.”

”Denna händelse var den andra på kort tid där öppnade paneler inte hade återmonterats i enlighet med typcertifikatinnehavarens underhållsinstruktioner.”

Panelerna var säkrade med endast en resp. två skruvar (av ett större antal) och dessa var inte åtdragna till anliggning. Resterande ej monterade skruvar var placerade i plastpåsar på insidan av de två panelerna.

”TARMAC kontaktades och det konstaterades med anledning av detta att teknikern utfört arbete på ett sätt som inte överensstämde med företagets arbetsrutiner.”

”En rimlig förklaring är att den som genomförde underhåll/inspektion hade bristande typkunskap och saknade ”on hands” erfarenhet av de arbetsmoment som skulle genomföras vid korrosionskontroll.

”Det var samma typbehöriga tekniker som utförde en dominerande del av underhållet både på SE-DFY och på OY-KGZ. Det kan inte uteslutas att de avvikelser som noterats kan vara kopplade till ett personligt arbetssätt som inte var i överensstämmelse med företagets MOE eller sanktionerat av företaget. Revision av personalakten på den typbehöriga teknikern var inte möjlig då den inte fanns kvar vid SHK:s besök.”

”Enligt TARMAC avslutades teknikerns anställning i anledning av att företaget inte ansåg att det arbetssätt som teknikern uppvisade stämde med företagets dokumenterade rutiner. SHK anser att det var olyckligt att någon kvalitetsrevision inte utfördes på de objekt där teknikern signerat dokumentationen. Händelsen med SE-DFY visar att någon sådan inte ägde rum.”

”Rekommendationer – Inga ”