JB Almén AB

JB Almén AB

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-07-01 – 2015-12-31

”Under räkenskapsåret har bolaget avyttrat samtliga aktier i Almén Special Fastener AB, org nr 556774-6507 till Ahlsell Sverige AB.” Resultat från andelar i koncernföretag 76,6 miljoner kronor.

Ahlsell ökade också på Björn och Jessica Alméns löner med 22 procent till sammanlagt drygt 1.3 miljoner under 2015. Hur många på Ahlsell fick sina löner höjda med 22 procent?

Ahlsell drev strax innan börsnoteringen 2016 igenom två aktie- och optionsprogram på 800 miljoner där kravbilden är högst oklar. “Incitamentsprogrammet beräknas att minska bolagets ebita med maximalt 788 MSEK fördelat över en period av fyra år.” 110 personer omfattas av aktieprogrammet med en utspädning på 2,7 procent. Därutöver får tio personer i ledningen köpa 1,5 miljoner teckningsoptioner, motsvarande 0,3 procent i utspädning.