Prime Performance, part 2

Prime Performance, part 2

Vid värdering av aktier spelar ekonomisk historik mindre roll. Det ekonomiska utfallet i relation till marknadens förväntningar och hur förväntningarna på framtiden ser ut är viktigare. Och ekonomisk redovisning finns i många skepnader.

Alfa Lavals Q3 rapport för 2012 kommer den 23 oktober.

”Vi förväntar att efterfrågan under det tredje kvartalet 2012 kommer att vara på ungefär samma nivå som i andra kvartalet.” – lyder bolagsledningens prognos för Q3 2012.

Alfa Laval har i sex av de sju senaste rapporterna inte lyckats leva upp till konsensusprognoserna. Sedan 2012-06-29 har nio banker sänkt sina riktkurser för Alfa Laval.

– SHB till 120:00 (130:00) minus 7.7 procent, JP Morgans 115:00 (128:00) minus 10.2 procent, Bank of America Merrill Lynch 125:00 (128:00) minus 2.3 procent, Barclays 125:00 (135:00) minus 7.4 procent, Exane 120:00 (125:00) minus 4 procent, UBS 153:00 (162:00) minus 5.6 procent, Nordea 134:00 (138:00) 2.9 procent, Danske Markets 130:00 (135:00) minus 3.7 procent, Goldman Sachs 152:00 (157:00) minus 3.2 procent.

Resultatet per aktie (SEK) för Q2 2012 sjönk med 11 procent, jmf. med Q2 2011 trots en omsättningsökning på 7 procent, exklusive växelkursdifferenser.

Justerad EBITA marginal för Q2 2012 hamnade på 16.5 procent mot 19.0 procent Q2 2011.

Förvärv under första halvåret 2012 har påverkat koncernens likvida medel med minus MSEK 1 252:00. Och den finansiella nettoskulden har ökat med MSEK 1 227:00 (plus 37.6 procent)

Alfa Laval aktien har fallit med över 9 procent första halvåret 2012 på en börs (OMX Stockholm 30) som stigit med nästan 2 procent. TA (teknisk analys) bekräftar en sjunkande trend för Alfa Laval.

Alfa Lavals P/E tal ligger på runt 14-15. Det innebär att den som idag köper hela bolaget skulle få pengarna tillbaka på 14 – 15 år.

På rullande tolv månader basis svarar Asien, Oceanien, Latinamerika och Afrika för nästan 46 procent av omsättningen, Europa (inklusive Central- och Östeuropa) för 38 procent.

Alfa Laval har valt att sätta ett ökat fokus på den marina verksamheten, där orderingång främst drivs av genomförda förvärv.

Nu kommer låg nyproduktion på varven att påverka det höglönsamma affärsområdet Marine & Diesel negativt. Det kommer också att få stå för de största marginaltappen framöver.

Låga fraktrater och konjunkturoro skjuter också kunders investeringar på framtiden, vilket också märks i Alfa Lavals orderstock. Tar man bort de positiva valutaeffekterna minskade orderingången med 1.2 procent under Q2 2012, jämfört med motsvarande period i fjol.

Orderstocken den 31 december 2011 uppgick till MSEK 13 736 varav MSEK 2 446 (17.8 procent) avser leveranser senare än nästa år.

Orderstocken den 31 mars 2012 uppgick till MSEK 14 889 varav MSEK 4 174 (28.0 procent) avser leveranser nästa år eller senare.

Orderstocken den 30 juni 2012 uppgick till MSEK 15 056 varav MSEK 5 206 (34.6 procent) avser leveranser nästa år eller senare.

Alfa Laval är också det verkstadsbolag som förlorar mest på en stark krona.  Alfa Lavals konkurrent GEA drar t.ex. fördel av att ha en större andel av sina tillgångar och anställda inom EMU.

Alfa Lavals goodwill uppgick 2011 till MSEK 9 543, 63 procent av det egna kapitalet.

Enligt IFRS 3 (International Financial Reporting Standards) Rörelseförvärv, skall goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod inte skrivs av.

Istället testas de för ett eventuellt nedskrivningsbehov enligt IAS 36 Nedskrivningar, både årligen och när det finns en indikation.

Testet bygger på prognoser om övergripande antaganden och uppskattningar för de kommande 20 åren där bl.a. konjunkturen, kostnadsutveckling och utvecklingstakten inom industrin ingår.

Effekten av IFRS 3 blir omfattande för Alfa Laval när lönsamheten inom koncernen eller delar av koncernen går ned, eftersom det utlöser en väsentlig nedskrivning av goodwillen.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?