Prime Performance

Prime Performance

Alfa Laval rapporterar om sitt andra kvartal den 17:e juli och befinner sig nu i en s.k. tyst period. Alfa Laval har som mål att över en konjunkturcykel uppnå en rörelsemarginal på åtminstone 15 procent. Och som en viktig del i värdeskapandet samt att bygga nya positioner på marknaden är företagsförvärv.

Under åren 2007 till 2011 förvärvade Alfa Laval 23 bolag, med en sammanlagd omsättning på 7 235 miljoner kronor.

Ett av de förvärvade bolagen är Tranter International. Bolaget köptes 2006 för MSEK 998 varav goodwillen utgjorde MSEK 530. I samband med förvärvet av Tranter ingick Alfa Laval ett bilateralt låneavtal med SHB om MEUR 25, motsvarande MSEK 223.

Alfa Laval har också förvärvat flera bolag som integrerats i Tranters verksamhet bl.a. PHE Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda i Brasilien och GmbH Heat Exchanger System i Tyskland.

Rent allmänt brukar man säga att goodwill är bedömda synergier i inköp, logistik och allmänna omkostnader. Det kan också hävdas att goodwill är det förvärvade företagets förmåga att över tiden återskapa sina immateriella tillgångar.

Enligt IFRS 3 (International Financial Reporting Standards) Rörelseförvärv, skall goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod inte skrivs av.

Istället testas de för ett eventuellt nedskrivningsbehov enligt IAS 36 Nedskrivningar, både årligen och när det finns en indikation.

Testet bygger på prognoser om övergripande antaganden och uppskattningar för de kommande 20 åren där bl.a. konjunkturen, kostnadsutveckling och utvecklingstakten inom industrin ingår.

Alfa Lavals goodwill uppgick 2011 till MSEK 9 543, sextiotre procent av det egna kapitalet.

Effekten av IFRS 3 blir omfattande för Alfa Laval när lönsamheten inom koncernen eller delar av koncernen går ned, eftersom det utlöser en väsentlig nedskrivning av goodwillen.

Alfa Laval har inte redovisat några nedskrivningar för goodwill eller andra övervärden under 2011 eller tidigare år.

De immateriella anläggningstillgångarna där bl.a. goodwill och varumärken ingår redovisades 2011 till drygt 13 miljarder kronor, en ökning från året innan med 52 procent. Det egna kapitalet uppgick 2011 till 15 miljarder kronor.

Nästan 40 procent av Alfa Lavals tillgångar är immateriella anläggningstillgångar, en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans.

En intressant fråga är hur varumärket, upptaget till MSEK 2 130, påverkas av att Alfa Laval levererat felaktiga produkter till sina kunder.

För 2011 redovisas bl.a. reklamationer och stämningar på totalt MSEK 2 132.  Och då har man valt att inte ta med de 714 asbestrelaterade mål som omfattar totalt 800 käranden. (Alfa Laval undanhöll information om asbestfallen vid börsintroduktionen).

”Prime Performance”, är namnet på Alfa Lavals förändringsprogram. Det handlar om att tänka utanför boxen och göra saker annorlunda…

Det blir en intressant dag, den 17:e juli, med eller utan analytikermassage.


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?