Skruvmaterial

Skruvmaterial

Skruvmaterial. Stål är resultatet av en blandning olika beståndsdelar i en smältprocess där järn är den största delen. Kol är en annan viktig beståndsdel som alltid ingår i varierande mängd tillsammans med många andra beståndsdelar som t.ex. krom, molybden och vanadin. Små förändringar i sammansättningen påverkar starkt stålets egenskaper som t.ex. korrosionsbeständighet, hårdhet, slitstyrka och seghet.

Att hitta den optimala blandningen för varje användningsområde är en vetenskap i sig. Den befinner sig i konstant utveckling genom den forskning som bl.a. bedrivs i Sverige. Stålets egenskaper kan också förändras genom kylning, glödgning och härdning.

En förutsättning för att effektivt tillverka stål av hög kvalitet är en god kontroll och styrning av råmaterialen. De två viktigaste råvarorna vid tillverkning av stål är järnmalm och skrot. På många håll i världen utgör järnsvamp ett komplement till skrot som basmaterial vid stålframställningen. Järnsvamp tillverkas genom att vid lägre temperaturer avlägsna järnmalmens syre med hjälp av koloxid och vätgas framställd ur naturgas.

Kolhalten har en viktig betydelse för stålets egenskaper. Vid ökande kolhalt stiger stålets hållfasthet, medan seghet och svetsbarhet sjunker. Halten av kol är inte avgörande för om stålet betecknas som legerat eller olegerat. Med legerat stål avses stål med fastställda minimigränser för olika legeringsämnen.

Mer än hälften, 55 %, av den svenska stålproduktionen utgörs av legerade stål. Det är väsentligt högre än för resten av världen. I övriga EU, liksom i USA och Japan utgör de legerade stålen 10-15% av totalproduktionen. Än lägre är den i övriga delar av världen. Den största delen av stålverkens tillverkning utgörs av produkter som ska bearbetas och förädlas ytterligare, då bl.a. till fästelement.

Valet av material i fästelementen har stor betydelse både ur ett pris- och applikationsperspektiv. Till exempel bör uppmärksamhet riktas på att manganhalten uppgår till fastställda min. värden i hållfasthetsklass 8.8 och hållfasthetsklass 10.9 för skruvar tillverkade i enkla kolstål med låg kolhalt och bortillsats. Särskilt viktigt blir stålvalet vid höga temperaturer då klämkraften i skruven måste behållas vid de aktuella temperaturerna. Tänk också på att muttern alltid bör ha högre hållfasthet än skruven.