Mysteriet på Appro, del 4

Mysteriet på Appro del 4

Orsaken till Appros oförmåga att betala sina skulder är huvudsakligen konflikten Appro har med Alfa Laval, en av sina största kunder vilket inneburit att Alfa Laval inte betalat för sina inköp och inte heller fortsatt köpa från det lager Appro införskaffat för kundens räkning. Appro har påkallat skiljedom mot Alfa Laval och tvisten kommer att avgöras i början av februari 2010.Mysteriet på Appro del 4.

Januari 2010
12:e januari fattade Göteborgs tingsrätt beslut om ett rekonstruktionsförfarande för Appro AB.

Februari 2010
1:e februari hålls borgenärssammanträde i Göteborg. Med på mötet per telefon är Mannheimer Swartling som företräder Alfa Laval och Tranter, då som borgenärer. De hävdar att de har fordringsanspråk på Appro.

Sedan 2008 har Appro efterfrågat redovisning från både Alfa Laval och Tranter men  endast ett bristfälligt Excal-ark från Joachim Carlbom har presenterats (15:e juni 2009).

Mannheimer Swartling lyckas flytta skiljedomsförfarandet som skulle starta början februari till just den 12:e april, samma datum som rekonstruktionsförfarandet upphör om inte Göteborgs tingsrätt fattar beslut om förlängning.

Skiljedomsinstitutet har utsett advokat Magnus Ramberg (Advokatfirman Lindahl) som ordförande i skiljenämnden.

Efter jävsinvändning från Appro utser istället skiljenämnden advokat Johan Sigeman (Sigeman & Co grundades 1991 av fem jurister med bakgrund på Mannheimer Swartling) till skiljenämndens ordförande. Och Alfa Laval och Tranter utser Jon Mannheimer som skiljeman.

Appro utser advokat Rolf Karlsson som skiljeman.

9:e februari kan man läsa att ”Björn Alméns historia är fascinerande

26:e februari lämnar Appro in en stämningsansökan till Linköpings tingsrätt mot Björn och Jessica Almén. Stämningsansökan bestrids av både Björn och Jessica Almén.

April 2010
3:e april beslutar skiljenämnden att inte bevilja bevisupptagning via Tingsrätten som Appro krävt. Att ljuga i en skiljedomstol medför inget straffansvar.

9:e april beslutar skiljenämnden att inte tillåta Appro att åberopa utökad bevisning samt nya omständigheter.

12:e april beviljar Tingsrätten Appro förlängd företagsrekonstruktion i ytterligare tre månader.

15:e – 16:e april äger skiljeförfarandet rum i Göteborg.

Maj 2010
6:e maj ansöker Appro om stämning mot Advokatfirman Vinge.

28:e maj meddelas skiljedomen där skiljenämnden bl.a. anser ”att certifikaten måste anses ha varit av stor betydelse för Tranter och Alfa Laval eftersom produkterna var avsedda att levereras vidare till kunder som bedriver verksamhet inom områden där stränga krav på säkerhet råder.

Skiljenämnden finner, ”att det inte skäligen kan krävas av Tranter att bolaget skulle lägga ersättningsbeställningarna under november och december 2008 hos Appro

Skiljenämnden finner vidare ”att det av den förebringade bevisningen framgår att Tranters ersättningsköp i allt väsentligt avsett motsvarande produkter som tidigare hade beställts från Appro

Skiljenämnden gör bedömningen ”att Tranter gjort vad som skäligen kan åläggas bolaget i den uppkomna situationen för att begränsa sina kostnader och sin skada på grund av Appros avtalsbrott.

Skiljenämnden finner vidare ”att de merkostnader som uppkommit i samband med ersättningsleveranserna skall godtas som skäliga.

Nedan redovisas kostnader som uppkom i samband med skiljedomsförfarandet. Kostnader från den 14:e juli 2009 då Appro påkallade skiljedomsförfarandet är inte med.

Förskott till skiljedomsinstitutetEUR 11 875
Förskott till skiljedomsinstitutetEUR 11 875
Arvode till Johan SigemanEUR 22 359
Traktamente till Johan SigemanEUR 4 472
Arvode till Rolf KarlssonEUR 13 415
Arvode till Jon MannheimerEUR 13 415
Administrativ avgiftEUR 7 130
Alfa Lavals rättegångskostnaderSEK 705 753
Tranters rättegångskostnaderSEK 422 095
Summa baserat på kurs 8:50SEK 1 846 446:50

Juni 2010
Björn och Jessica Almén flyttar till Vänersborg från Boxholm.

Juli 2010
Tingsrätten beviljar Appro förlängd företagsrekonstruktion fram till oktober.

Oktober 2010
7:e oktober framkommer det att Björn Almén är Steadfasts agent i Sverige

Appro begär förlängning av det pågående rekonstruktionsarbetet hos tingsrätten i Göteborg. Förlängningsansökan godkänns av staten och banken medans Alfa Laval och Tranter motsatte sig en förlängning. Göteborgs tingsrätt medgav trots Alfa Lavals och Tranters protester en förlängning.

December 2010
Björn Almén letar leverantör till pinnskruvar för tryckutsatta och CE märkta produkter.

Nordiska Bult AB byter under verksamhetsåret 2010 namn till Würth Industri Nordiska AB. Omsättningen ökar med 1.2 procent samtidigt som rörelseresultatet minskar med 52 procent. Har man Arvid Nilsson Sverige AB som också ingår i Würth gruppen som förebild när det gäller rörelseresultatutvecklingen? Kanske dags för Würth att se över investeringarna i Sverige.

Bernt Ljungqvist är fåordig i förvaltningsberättelsen för 2010 – ”Bolagets omsättning har ökat marginellt. Resultatet har gått ner som en följd av investeringar i ny personal och marknad. Vidare har bruttomarginalen minskat något

Personalkostnaderna har ökat med 3.7 procent (0.6 miljoner). Antalet anställda ökade 2010 med 3.5 stycken. 2008 ökade antalet anställda med 3, men då ökade personalkostnaden med 4.2 miljoner.

Övriga externa kostnader ökar med 3 procent (0.3 miljoner) 2010. Avskrivningarna har minskat med 16 procent.

Så var ligger ”tappet” på 2 miljoner?  = Ökade varukostnader!

Rörelseresultat Würth 2010
Würth Industri2007200820092010
Rörelseresultat7 967 587 kr9 018 551 kr3 922 609 kr1 868 483 kr

Almén Special Fastener AB ökar omsättningen 2010 med 85 procent, från 12 miljoner 2009 till 22.4 miljoner 2010.

Bolaget har inga långfristiga skulder, ställda säkerheter, eller ansvarsförbindelser.

Lageromsättningshastigheten är i den högre skolan och ligger 2010 på 6.7 gånger. Eller har man en leverantör i Sverige som köper in och lagerhåller åt bolaget?

Nu börjar det vattnas i munnen!

Följ Appro Säkra sammanfogningar

Fortsättning följer i del 5


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?